HOE VERHOOG IK DE BETROKKENHEID BINNEN MIJN ORGANISATIE?

House Of Engagement

10 domeinen voor versterking van medewerker-engagement Als werknemers zich geëngageerd voelen bij een organisatie zijn ze meer gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van de organisatie. Maar engagement bereik je niet door je mensen te motiveren met bijvoorbeeld een salarisverhoging. De basis van engagement wordt gelegd door een emotionele binding met de organisatie waardoor bij werknemers de ambitie ontstaat om bij te dragen aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. De checklist met 10 domeinen van het House of Engagement model helpt je het engagement van je werknemers te vergroten.

CONCEPTUEEL MODEL

Het House of Engagement model omvat de 10 belangrijkste domeinen waarin jij als leider de aanknopingspunten vindt om de hoofden en harten van werknemers te winnen. Het model, dat metaforisch is opgebouwd als een huis, is onderverdeeld in 4 algemene categorieën. De ‘begane grond’ van engagement wordt bepaald door de aard van de taakomgeving waarin mensen werken, terwijl de ‘bovenverdieping’ gevormd wordt door het team waarin ze werken. Het overkoepelende ‘dak’ staat voor de richting die de organisatie nastreeft, en de ‘kelder’ staat voor leiderschap, de fundering waar de organisatie op rust.

DE KERNELEMENTEN

De 10 domeinen voor verhoging van medewerker-engagement.

1. Activiteiten De ‘voordeur’ van engagement dient ervoor te zorgen dat werknemers zich gemotiveerd voelen door het werk wat ze doen. Activiteiten die interessant, haalbaar, zinvol en uitdagend zijn, vergroten het engagement.

2. Feedback Werknemers kunnen ook meer geëngageerd raken door de hoeveelheid en type feedback die ze krijgen op hun activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van suggesties, complimenten, erkenning, en beloningen. Zelfs alleen al het informeren van medewerkers over hoe hun activiteiten bijdragen aan het organisatieresultaat kan het medewerker-engagement een boost geven.

3. Empowerment Medewerkers voldoende macht geven om hun activiteiten uit te voeren, is een belangrijke stimulans voor engagement. Werknemers voelen zich empowered als ze de autonomie en de vrijheid krijgen om eigen keuzes te maken, alsook de autoriteit, de middelen en de capaciteit krijgen om deze keuzes door te voeren.

4. Samenstelling Teams samenstellen met mensen die goed met elkaar kunnen samenwerken en binnen het team hun eigen rol kunnen pakken, versterkt het engagement. Een goede samenstelling houdt in dat werknemers met de juiste capaciteiten en houding op de juiste posities terecht komen zodat binnen het team de juiste balans ontstaat om de teamtaken uit te voeren.

5. Besluitvorming De manier waarop beslissingen worden genomen heeft impact op engagement. Wanneer het besluitvormingsproces kwalitatief goed en eerlijk is, de communicatie rond beslissingen helder is en de uitvoering snel volgt, neemt het engagement onder werknemers toe.

6. Community Wanneer mensen in een team samenwerken waarin een gedeeld gevoel van gemeenschap aanwezig is, heeft dat een positieve invloed op engagement. Wederzijds respect en vertrouwen, samenwerking, ondersteuning en teamspirit zijn hierbij belangrijke onderdelen.

7. Strategie Inzicht in en geloof in de strategie van de organisatie is een engagement verhogende factor, zeker als de werknemers zijn betrokken bij de strategieontwikkeling en duidelijk is hoe zij kunnen bijdragen aan de uitvoering van die strategie.

8. Missie Vertrouwen in de missie van de organisatie verhoogt het engagement omdat werknemers geïnspireerd raken als de doelstellingen en waarden van de organisatie voor hen aantrekkelijk zijn. Dit creëert een ‘missionaire ijver’ om van de organisatie een succes te maken.

9. Resultaten Goede resultaten bereiken kan werknemers een gevoel van trots geven en de drive creëren om door te gaan. Of het nu gaat om het bereiken van bepaalde prestaties of het creëren van waarde voor afnemers en de maatschappij, goede resultaten werken engagement-verhogend.

10. Leiderschap De basis voor engagement wordt gelegd door het hebben van managers die als effectieve leiders worden beschouwd. Wanneer werknemers zich geïnspireerd, vertrouwd en gesteund voelen door alle managementniveaus, zullen zij bereid zijn hun leiders te volgen.

Wil jij meer sturing geven aan je leiderschap?

In de Leiderschap & Management programma’s van TIAS leer je hoe je vertrouwen, verbinding en macht verantwoord gebruikt om de prestaties van je organisatie te verbeteren. Benieuwd welk programma het beste aansluit bij jouw ambities, leerbehoeftes en carrièrefase?

DE BELANGRIJKSTE INZICHTEN

Op basis van de 10 domeinen van het House of Engagement model kunnen 5 belangrijke inzichten over engagement van werknemers worden geformuleerd.

  • Engagement gaat verder dan motivatie of tevredenheid Engagement gaat over het betrekken van je mensen bij de organisatie. Werknemers een prestatiebonus of een vrije dag geven, zal ongetwijfeld zorgen voor motivatie, maar niet voor engagement. Iets geven draagt namelijk niet bij aan het opbouwen van een emotionele band en helpt niet bij het overtuigen van je mensen om van de organisatie een succes te maken.
  • Engagement is een kerntaak van het management Voor engagement heb je 2 partijen nodig: werknemers en managers. Maar, het zijn de managers in een organisatie die het beste geplaatst zijn om de voorwaarden te scheppen voor het winnen van het hart en hoofd van de mensen in de organisatie.
  • Engagement kent 10 belangrijke domeinen Engagement is ingewikkeld. Er zijn veel factoren die de emotionele betrokkenheid van werknemers beïnvloeden: van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten tot het voluit onderschrijven van de organisatiemissie.
  • Drivers voor engagement verschillen per persoon Hoewel de beschreven 10 domeinen voor engagement universeel zijn, verschilt het relatieve belang van elk domein en de specifieke driver per domein niet alleen van persoon tot persoon, maar ook in de tijd en de veranderende context.
  • Engagement moet gemonitord worden Weten wat de persoonlijke drivers voor engagement zijn per persoon in elk van de 10 domeinen, geeft managers een uitstekend inzicht voor verhoging van het engagement. Een algemene organisatiescore op het vlak van engagement is meestal niet toereikend omdat het niet over het juiste niveau van detail biedt.
TIP

Betrek werknemers in betrokkenheid Hoewel jij het voortouw kan nemen in het verhogen van betrokkenheid, ligt het geheim van succesvol engageren in het samen zin maken. Zorg dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het gezamenlijke engagement en met ideeën en initiatieven komt om samen beter te worden. Prof.dr. Ron Meyer


NEVER STOP ASKING

TILBURG UNIVERSITY

EINDHOVEN UNIVERSITY

OF TECHNOLOGY